หลักเกณฑ์เงินกู้

หลักเกณฑ์เงินกู้


 

                  1. เงินกู้ฉุกเฉิน
                  2. เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี
                  3. เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี
                  4. เงินกู้พิเศษ

 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

                  · กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน

                  · ผ่อนชำระ 4 งวด ไม่มีผู้ค้ำประกัน (สมัครสมาชิก 1 เดือนกู้ได้ทันที)

                  · กรณีกู้เงินฉุกเฉินต้องไม่มีหนี้สามัญระยะ 1 ปี ค้างชำระในขณะขอกู้
 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้ฉุกเฉิน

                  1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                  2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                  3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                  4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ 

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

                   ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
            ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้ ในกรณี
            ข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง

 
_______________________________________________________________________________


 

2 เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี

                    - ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน
                    - กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน - ผ่อนชำระหนี้ภายใน 1 ปี (จำนวน 12 งวด)
                    - กู้เงินเกิน 200,000 บาท ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
                       เพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    - กู้เงินสามัญระยะ 1 ปี รวมกับเงินกู้สามัญประเภทอื่นที่ค้างชำระอยู่แล้วต้องไม่เกิน 3,500,000บาท
                       เว้นแต่กู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้น (กู้เงินสามัญระยะ 1 ปี รวมกับเงินกู้สามัญประเภทอื่น ถ้าเกิน 3,500,000 บาทต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ)
                    - กรณีกู้เงินสามัญระยะ 1 ปี ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินค้างชำระในขณะขอกู้
 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี

                     1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                     2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                     3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                     4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
                    ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
             ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
             ในกรณีข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
 

_______________________________________________________________________________
 
 

3. เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

                      - ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
                      - กู้ได้ 45 เท่า ของเงินเดือน บวก หุ้นสะสม วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
                      - ผ่อนชำระภายใน 12 ปี (144 งวด)
                      - สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกัน
                        และมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือกรณีไม่ทำประกันเงินกู้ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
                        หมายเหตุ สามารถนำเงินค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพ.ก.ต เงินค่ารถประจำตำแหน่ง
                        นำมารวมกับเงินเดือนได้ทั้งหมด
 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

                      1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                      2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                      3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                      4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ 

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***


คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

                       ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
              ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
              ในกรณีข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง

 

_______________________________________________________________________________4 กู้พิเศษ(โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

                        - กู้เพื่อการเคหสงเคราะห์ คือ ซื้อจากผู้ประกอบการขายบ้าน และที่ดินหรืออาคารชุด
                          ต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายในโฆษณาที่มีการกำหนดราคามาแสดง กู้ได้ 90% ของสัญญา
                          จะซื้อจะขายแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
                        - กู้เพื่ออันจำเป็นอื่น คือ การซื้อรถยนต์, ซื้อที่ดิน, ชำระหนี้ หรืออื่น ๆ กู้ได้ 90% ของราคาประเมินที่ดิน
                          เกิน 3,000,000 บาท

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอกู้พิเศษ

                      1. ถ่ายสำเนาโฉนดด้านหน้า และด้านหลังโฉนดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

                      2. สลิปเงินเดือน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                      3. ต้องทำแผนที่ตั้งหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายอย่างน้อย 5 ภาพ และมีจุด
สังเกตของที่ดิน เช่น หลักเขต หรือต้นไม้

                      4. ใบประเมินราคาที่ดินที่จะจำนองจากสำนักงานที่ดิน

                      5. โฉนดที่ดินของผู้อื่นที่นำมาจำนองเป็นประกันต้องให้เจ้าของที่ดินมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของสำนักงานที่ดิน พร้อมติดอากรแสตมป์(แนบเอกสารตาม ข้อ 1 และข้อ 2)

                      6. หลักทรัพย์ที่นำมาจำนองต้องเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น

                      7. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 20 ปี (240 งวด) - ข้าราชการอัยการ ให้ส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษ ได้ไม่เกินอายุ 70 ปี - ข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจำ ให้ส่งชำระหนี้เงินกู้พิเศษ ได้ไม่เกินอายุ 60 ปี

                      8. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

                      9. ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น เสียเฉพาะค่าอากร แสตมป์และพยานเท่านั้น

                     10. แนบหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอกู้เพื่อการโอนเงิน

                     11. ถ้าติดจำนองที่อื่น ให้แนบเอกสารการติดจำนองและยอดหนี้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

                     12. บ้านมือสอง ต้องให้สำนักงานที่ดินประเมินราคา

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***

 
  รายละเอียดในการเขียนชุดกู้สามัญ
1 การกรอกรายละเอียดในชุดกู้ต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
2 ชุดกู้ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
   (ถ้าเขียนผิดให้แก้ไขโดยการ ขีดฆ่า เขียนใหม่ และเซ็นชื่อกำกับ)
3 กรณีรับเงินกู้โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารต้องเซ็นชื่อรับเงินในสัญญาเงินกู้ด้านล่าง(หน้าที่ 2)
4 ลายเซ็นในชุดกู้และหนังสือค้ำประกันต้องเหมือนในบัตรข้าราชการ
  (ถ้าไม่มั่นใจให้ทำบันทึกรับรองลายมือชื่อ)
5 หนังสือสัญญาค้ำประกันต้องพิมพ์เท่านั้น (ถ้าผิดให้พิมพ์ใหม่) พิมพ์หน้า-หลัง 1 ใบ
6 วันที่ในหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ลงวันเดียวกันกับสัญญาเงินกู้หรือลงวันถัดจากหลังก็ได้
7 คำเสนอค้ำประกัน(หน้า 3) ผู้ค้ำประกันต้องเซ็นตรงช่องขวาสุด(ข้าพเจ้าผูกพันตน
  ที่จะเข้าค้ำประกันตามคำขอกู้ข้างต้นจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ)
8 ลายเซ็นพยานในหนังสือสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันต้องเซ็นมาให้ครบ
9 บันทึกการพิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
  9.1 ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
  9.2 ในกรณีที่อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
  9.3 ในกรณีที่สำนักงานไม่มีตำแหน่งอัยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนั้น ๆ เซ็นรับรอง
  เช่น  สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักการคลัง ฯลฯ
10 กรณีที่บัตรข้าราชการหมดอายุ  ต้องแนบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่พร้อม
  บัตรข้าราชการใบเดิมและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
11 เหตุผลในการกู้เงิน  
  11.1ห้ามเขียนค่าใช้จ่ายส่วนตัว,อุปโภคบริโภค เพราะเหตุผลไม่เหมาะสมกับการกู้เงินจำนวนมาก
  11.2ห้ามเขียน  ซื้อหุ้น  ลงทุนหุ้น  เพราะขัดกับระเบียบเงินกู้