เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี

เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี
                    - ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน
                 - กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน - ผ่อนชำระหนี้ภายใน 1 ปี (จำนวน 12 งวด)
                 - กู้เงินเกิน 200,000 บาท ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
                   เพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                 - กู้เงินสามัญระยะ 1 ปี รวมกับเงินกู้สามัญประเภทอื่นที่ค้างชำระอยู่แล้วต้องไม่เกิน 3,500,000บาท
                   เว้นแต่กู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้น (กู้เงินสามัญระยะ 1 ปี รวมกับเงินกู้สามัญประเภทอื่น ถ้าเกิน 3,500,000 บาทต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ)
                 - กรณีกู้เงินสามัญระยะ 1 ปี ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินค้างชำระในขณะขอกู้

 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี

                     1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                     2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                     3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                     4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ 

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
                    ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
             ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
             ในกรณีข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
 

___________________________________________________

 
  รายละเอียดในการเขียนชุดกู้สามัญระยะ 1 ปี
1 การกรอกรายละเอียดในชุดกู้ต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
2 ชุดกู้ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
   (ถ้าเขียนผิดให้แก้ไขโดยการ ขีดฆ่า เขียนใหม่ และเซ็นชื่อกำกับ)
3 ลายเซ็นในชุดกู้ให้เหมือนในบัตรข้าราชการ(ถ้าไม่เหมือนให้ทำบันทึกรับรองลายมือชื่อ)
4 ลายเซ็นพยานในหนังสือสัญญากู้และหนังสือยินยอมฯเซ็นให้ครบ
5 บันทึกการพิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
  5.1 ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
  5.2 ในกรณีที่อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
  5.3 ในกรณีที่สำนักงานไม่มีตำแหน่งอัยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนั้น ๆ เซ็นรับรอง
  เช่น  สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักการคลัง ฯลฯ
6 กรณีที่บัตรข้าราชการหมดอายุ  ต้องแนบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่พร้อม
  บัตรข้าราชการใบเดิมและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง