เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน


 

                  · กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน

                · ผ่อนชำระ 4 งวด ไม่มีผู้ค้ำประกัน (สมัครสมาชิก 1 เดือนกู้ได้ทันที)

                · กรณีกู้เงินฉุกเฉินต้องไม่มีหนี้สามัญระยะ 1 ปี ค้างชำระในขณะขอกู้
 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้ฉุกเฉิน

                  1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                  2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                  3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                  4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง)

***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 

                   ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
            ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้ ในกรณี
            ข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง

 
_______________________________________________________________________________