เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี


 

                         - ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
                      - กู้ได้ 45 เท่า ของเงินเดือน บวก หุ้นสะสม วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
                      - ผ่อนชำระภายใน 12 ปี (144 งวด)
                      - สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกัน
                        และมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือกรณีไม่ทำประกันเงินกู้ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
หมายเหตุ: สามารถนำเงินค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพ.ก.ต เงินค่ารถประจำตำแหน่งนำมารวมกับเงินเดือนได้ทั้งหมด

 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

                      1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                      2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                      3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                      4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้เดือนล่าสุด

 

                                            ***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***


คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

                       ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
              ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
              ในกรณีข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง


 

_______________________________________________________________________________
 
  รายละเอียดในการเขียนชุดกู้สามัญ
1 การกรอกรายละเอียดในชุดกู้ต้องใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
2 ชุดกู้ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดโดยเด็ดขาด
  (ถ้าเขียนผิดให้แก้ไขโดยการ ขีดฆ่า เขียนใหม่ และเซ็นชื่อกำกับ)
3 กรณีรับเงินกู้โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารต้องเซ็นชื่อรับเงินในสัญญาเงินกู้ด้านล่าง(หน้าที่ 2)
4 ลายเซ็นในชุดกู้และหนังสือค้ำประกันต้องเหมือนในบัตรข้าราชการ
  (ถ้าไม่มั่นใจให้ทำบันทึกรับรองลายมือชื่อ)
5 หนังสือสัญญาค้ำประกันต้องพิมพ์เท่านั้น (ถ้าผิดให้พิมพ์ใหม่) พิมพ์หน้า-หลัง 1 ใบ
6 วันที่ในหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ลงวันเดียวกันกับสัญญาเงินกู้หรือลงวันถัดจากหลังก็ได้
7 คำเสนอค้ำประกัน(หน้า 3) ผู้ค้ำประกันต้องเซ็นตรงช่องขวาสุด(ข้าพเจ้าผูกพันตน
  ที่จะเข้าค้ำประกันตามคำขอกู้ข้างต้นจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ)
8 ลายเซ็นพยานในหนังสือสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันต้องเซ็นมาให้ครบ
9 บันทึกการพิจารณาความเห็นของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
  9.1 ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
  9.2 ในกรณีที่อัยการตำแหน่งชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
  9.3 ในกรณีที่สำนักงานไม่มีตำแหน่งอัยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนั้น ๆ เซ็นรับรอง
  เช่น  สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด , สำนักการคลัง ฯลฯ
10 กรณีที่บัตรข้าราชการหมดอายุ  ต้องแนบคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่พร้อม
  บัตรข้าราชการใบเดิมและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
11 เหตุผลในการกู้เงิน  
  11.1ห้ามเขียนค่าใช้จ่ายส่วนตัว,อุปโภคบริโภค เพราะเหตุผลไม่เหมาะสมกับการกู้เงินจำนวนมาก
  11.2ห้ามเขียน  ซื้อหุ้น  ลงทุนหุ้น  เพราะขัดกับระเบียบเงินกู้