เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี


 

                         - ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
                      - กู้ได้ 45 เท่า ของเงินเดือน บวก หุ้นสะสม วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท
                      - ผ่อนชำระภายใน 12 ปี (144 งวด)
                      - สมาชิกกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกัน
                        และมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือกรณีไม่ทำประกันเงินกู้ให้มีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 3 คน
หมายเหตุ: สามารถนำเงินค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพ.ก.ต เงินค่ารถประจำตำแหน่งนำมารวมกับเงินเดือนได้ทั้งหมด

 

เอกสารประกอบการกู้เงินกู้สามัญระยะ 12 ปี

                      1. สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทนหรือจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

                      2. สำเนาทะเบียนสมรสเฉพาะผู้กู้

                      3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ ในกรณีโอนเข้าบัญชี (ต้องเซ็นรับเงินในชุดกู้มาด้วย)

                      4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรอง)                                                                                                                                                                        ***เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นให้เหมือนที่เซ็นไว้ในบัตรข้าราชการ***


คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

                       ในกรณีที่อัยการกู้เงินแต่ละประเภท ให้อัยการชั้น 5 ขึ้นไป เซ็นรับรองผู้บังคับบัญชา
              ในกรณีที่อัยการชั้น 5 ขึ้นไป และข้าราชการบำนาญสามารถเซ็นรับรองตัวเองได้
              ในกรณีข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำ ให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง


 

_______________________________________________________________________________